Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Hlavné ciele činnosti Komplex centra

a) podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj miest, obcí a regiónov,
b) vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu programov a projektov zameraných na rozvojové, územnoplánovacie a stavebné aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života, bývania a životného prostredia,
c) iniciovať, koordinovať a uskutočňovať aktivity na hospodárske a sociálne povznesenie regiónov Slovenska,
d) napomáhať reštrukturalizácii ekonomiky so zámerom podporovať hospodársky rast regiónov Slovenska a vytvárať nové pracovné príležitosti,
e) podporovať tvorbu a realizáciu programov a projektov zameraných na trvale udržateľný všestranný rozvoj regiónov Slovenska, ozdravenie a zvyšovanie kvality bývania, životného a obytného prostredia, rozvoja vidieka a miest,
f) napomáhať zhotovovaniu podnikateľských a investičných zámerov prospešných pre rozvoj regiónov Slovenska,
g) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja,
h) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti podnikania v cestnej doprave,
i) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti prevencie zdravia ľudí, zdravého životného štýlu, doplnkov výživy a starostlivosti o ľudské telo
j) vytvárať podmienky pre realizáciu programov pre deti a mládež vrátane voľnočasových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity Komplex centra

Komplex centrum združuje a podporuje v činnosti svojich členov a iné organizácie. Vzhľadom k tomu, pre napĺňanie svojich cieľov, Komplex centrum bude realizovať najmä nasledovné aktivity:

a) vytvárať technické a organizačné predpoklady na prácu svojich členov, efektívne sprístupňovanie informačných zdrojov a publikačnej a edičnej činnosti,
b) organizovať semináre, prednášky, konferencie, diskusie, školenia, poskytovať odborné konzultácie,
c) zabezpečovať a uskutočňovať výskum a analýzy ekonomických, environmentálnych, sociálnych a iných problémov a publikovať ich výsledky,
d) uplatňovať svoju pôsobnosť vo všetkých oblastiach činnosti mimovládnych organizácií a územne môže pôsobiť vo všetkých krajoch a okresoch Slovenskej republiky,
e) podporovať a uskutočňovať vzdelávacie a tréningové aktivity v spolupráci s domácimi a zahraničnými odborníkmi, inštitúciami, organizáciami a vysokými školami,
f) získavať sponzorov pre svoje aktivity,
g) spolupracovať s existujúcimi inštitúciami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov doma i v zahraničí.