Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Referencie členov Komplex centrum

Rozvojové projekty na podnikanie a regionálny rozvoj

Rozšírenie výroby v spoločnosti v Prievidzi
v roku 2013 – 2014

Poradenská činnosť a koordinácia postupov:

 • financovanie z bankových a z verejných financií
 • verejné obstarávanie v spolupráci s externým partnerom
 • koordinácia postupov zainteresovaných fyzických a právnických osôb
 • analýza priestorov na výstavbu výrobného závodu


Príprava drevostavieb v spolupráci s partnerom v Trenčíne
v roku 2013 - 2014

Poradenská činnosť a koordinácia postupov:

 • koordinácia postupov zainteresovaných fyzických a právnických osôb
 • príprava produktu s vlastnou značkou


Realizované aktivity v oblasti technológií pre potravinársky priemysel
Výkon člena Komplex centra v minulom období v podnikateľskom subjekte: Peter Pekár

Analýza možnosti výstavby Energocentra na hornej Nitre

v roku 2014 sekcia Životné prostredie a odpadové hospodárstvo, spaľovanie odpadov: Ing. Ján Benčo, Peter Pekár, Ing. Vladimír Šimko

Realizované projekty a podujatia v oblasti stavebníctva a bývania:

Obnova bytového domu BSD 377 Žiar nad Hronom
v rokoch 2008 – 2009

Poradenská činnosť a koordinácia postupov:

 • analýza plochej strechy
 • výber zhotoviteľa obnovy plochej strechy
 • výber dodávateľa projektovej dokumentácie
 • príprava žiadosti na dotáciu na systémové poruchy bytového domu
 • príprava žiadosti na úver zo štátneho fondu rozvoja bývania
 • poradenstvo na financovanie z Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
 • výber zhotoviteľa obnovy obvodového plášťa a stavebného dozoru


koordinácia kontrolnej činnosti stavby:

 • obnova plochej strechy bytového domu
 • zateplenie vnútorných priestorov bytového domu
 • významná obnova obvodového plášťa bytového domu
 • obnova balkónov a zateplenie obvodového plášťa


Konferencia Významná obnova budov a regionálny rozvoj
v rámci projektu Revitalizácia a regionálny rozvoj
v roku 2007 v spolupráci s reklamnými, odbornými a mediálnymi partnermi

Cieľ:
Poskytnúť komplexné informácie o významnej obnove budov, aktuálnej legislatíve, možnostiach financovania s cieľom zlepšenia kvality bývania, zníženia nákladov na prevádzku a údržbu budov, regionálneho rozvoja a rozvoja obcí a miest

Adresát podujatia:
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Primátori miest a starostovia obcí
Podnikateľské subjekty

Realizované aktivity v oblasti dopravy a cestného hospodárstva

Výkon člena Komplex centra v štátnej správe v minulom období: Ing. Vladimír Šimko

 • vydávanie licencií a povolení na cestnú nákladnú a autobusovú dopravu
 • poskytovanie dotácií na pravidelnú osobnú dopravu v Trenčianskom kraji
 • koordinačná komisia na výstavbu diaľnic v Trenčianskom kraji
 • vydávanie stavebných povolení na rekonštrukciu a výstavbu štátnych ciest I. triedy,
  diaľničné privádzače, obnovy mostov, mimoúrovňové križovatky v Trenčianskom kraji
  ( mimoúrovňová križovatka v Prievidzi – I. etapa, rekonštrukcia mostu v Novákoch a iné)
 • určovanie dopravného značenia na štátnych cestách I. triedy
 • vydávanie povolení na nadmernú a nadrozmernú cestnú prepravu
  iniciovanie a pokračovanie v rozvojových zámeroch vo všetkých oblastiach dopravy v Trenčianskom kraji v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, ministerstvami
 • výkon ďalších kompetencií podľa zákonov v cestnej doprave a cestnom hospodárstve


Príprava štúdie výstavby rýchlostnej komunikácie I/50 Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom

 • spolupráca so Slovenskou správou ciest a ďalšími partnermi
 • koordinačná komisia Trenčianskeho a Banskobystrického kraja v I. etape prípravy
 • organizácia pracovných stretnutí v dotknutými mestami, obcami a zainteresovanými subjektmi
 • mediálne výstupy v printových médiách, rozhlasových staniciach, v Slovenskej televízii, televízii TA3, Televízii Prievidza


Organizácia konferencie Doprava ´99
spolupráca: Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo vnútra SR
adresáti: verejná správa, podnikateľské subjekty