Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Orgány Komplex centra:

a) Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komplex centra.

b) Správna rada
Správna rada je orgánom Komplex centra, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu.
Správna rada riadi činnosť Komplex centra v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

c) Predseda
Predseda je štatutárnym zástupcom Komplex centra.

d) Kontrolór
Kontrolór je kontrolným orgánom Komplex centra, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.