Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Prihláška na skúšku odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy. Na preukázanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave skúškou podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, je potrebné sa vopred prihlásiť prihláškou na skúšku. Príloha k prihláške na skúšku je doklad o úhrade správneho poplatku Prihlášku na skúšku doručte osobne, zašlite poštou, faxom alebo e-mailom, pred termínom skúšky na príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií ( krajských mestách) v dostatočnom časovom predstihu. Na základe prihlášky na skúšku zašle žiadateľovi okresný úrad pozvánku na skúšku. Organizačné zabezpečenie skúšky a dátum pozvania na ...