Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

IČO v taxislužbe

Živnostenské koncesie na vnútroštátnu taxislužbu stratili platnosť 3.12.2013. Dopravcovia museli požiadať o udelenie koncesie na výkon taxislužby podľa zákona o cestnej doprave. Vzhľadom na to, že register organizácií, v ktorom sú zapísané právnické osoby aj fyzické osoby – podnikatelia, je pravidelne aktualizovaný z podkladov aj zo živnostenského registra, zrušením živnostenských koncesií prišlo aj k zrušeniu identifikačného čísla organizácie konkrétnych dopravcov v registri organizácií v prípade, že títo dopravcovia nemali žiadnu inú živnosť.

Register organizácií

Register organizácií vedie Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 540/2001 Z. z.“) v rozsahu stanovenom týmto zákonom a je verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia a je pravidelne aktualizovaný z podkladov aj zo živnostenského registra.

Register organizácií je prístupný na stránke TU >>

IČO

Prideľovanie identifikačného čísla organizácie je upravené v zákone č. 540/2001 Z. z. Identifikačné číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby a podnikateľa a má evidenčný význam. Identifikačné číslo sa prideľuje každej právnickej osobe a podnikateľovi. Pridelené identifikačné číslo sa nesmie prideliť inej právnickej osobe alebo inému podnikateľovi, a to ani v prípade zániku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorému bolo pridelené.

Identifikačné číslo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. prideľuje právnickým osobám zapísaným do obchodného registra súd a podnikateľom podnikajúcim na základe iného ako živnostenského oprávnenia Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podľa § 27 ods. 8 zákona č. 540/2001 Z. z. podnikatelia podnikajúci na základe iného ako živnostenského oprávnenia sú povinní písomne nahlásiť Štatistickému úradu Slovenskej republiky svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla pre zapísanie do registra organizácií, a to do desiatich dní od svojho vzniku. Rovnakú povinnosť majú, aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených skutočností.

Podnikateľovi vykonávajúcemu podnikateľskú činnosť, ktorá nie je živnosťou, pridelí Štatistický úrad Slovenskej republiky identifikačné číslo na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti podnikateľa o pridelenie identifikačného čísla.

Taxislužba

Prevádzkovanie taxislužby upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“). Do 3. decembra 2013 bolo možné prevádzkovať taxislužbu aj na základe živnostenskej koncesie na vykonávanie vnútroštátnej taxislužby získanej do 30. júna 2010. Podľa § 56 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 stratili platnosť najneskôr 3. decembra 2013. Prevádzkovatelia taxislužby, ktorí mali tieto živnostenské koncesie a nemali žiadnu inú živnosť, majú v živnostenskom registri uvedenú skutočnosť, že podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť k 3.12.2013. Ide o zánik v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z.

Z uvedeného vyplýva, ak dopravca vykonával taxislužbu na základe živnostenskej koncesie na vykonávanie vnútroštátnej taxislužby získanej do 30. júna 2010, ktorá stratila platnosť najneskôr 3. decembra 2013, a chcel naďalej prevádzkovať taxislužbu, musel požiadať okresný úrad v sídle kraja o udelenie koncesie na výkon taxislužby.

Neplatné IČO

Dopravcovia, ktorí majú v živnostenskom registri uvedené, že podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť, pretože vykonával taxislužbu na základe živnostenskej koncesie na vykonávanie vnútroštátnej taxislužby získanej do 30. júna 2010, ktorá stratila platnosť najneskôr 3. decembra 2013, majú zrušené IČO aj v registri organizácií.

V prípade, že dopravcovia nenahlásili zmenu na príslušnom pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky, v registri organizácií majú uvedenú skutočnosť, že podnikateľský subjekt zanikol aj napriek tomu, že vykonávajú taxislužbu na základe koncesie podľa zákona č. 56/2012 Z. z.

Prepravy vozidlami do 9 miest

Do 1. januára 2014 bolo možné vykonávať prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča na základe živnostenského oprávnenia – voľnej živnosti. Podľa § 56 ods. 10 zákona č. 56/2012 Z. z. je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča taxislužbou od 1. januára 2014, z čoho vyplýva, že musia byť splnené podmienky na výkon taxislužby podľa zákona č. 56/2012 Z. z.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. možno prevádzkovať osobnú dopravu ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu. Autobusovú dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príležitostnú, pričom ju možno prevádzkovať len autobusmi alebo autokarmi. Ostatná osobná doprava pre verejnosť na pravidelných trasách alebo nepravidelných trasách je od 1. januára 2014 len taxislužbou, vrátane prevádzkovania mikrobusov na autobusových linkách.

Vzhľadom na skutočnosť, že do 1. januára 2014 bolo možné vykonávať prepravu osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča na základe živnostenského oprávnenia – voľnej živnosti, prevádzkovatelia taxislužby, ktorí majú vydanú koncesiu podľa zákona č. 56/2012 Z. z. a do 1. januára 2014 vykonávali takéto prepravy na základe voľnej živnosti, pričom majú túto živnosť zrušenú a nemajú žiadnu inú živnosť, sú tiež povinní nahlásiť tieto zmeny na príslušnom pracovisku Štatistického úradu.

Pokuta

Za porušenie povinnosti ustanovenej v § 27 ods. 8 zákona č. 540/2001 Z. z., čiže ak podnikateľ písomne nenahlási Štatistickému úradu Slovenskej republiky svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla pre zapísanie do registra organizácií, a to do desiatich dní od svojho vzniku, čo platí aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených skutočností, môže Štatistický úrad Slovenskej republiky uložiť pokutu podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 540/2001 Z. z. do 665 eur.

Upozornenie

Povinnosť písomne nahlásiť príslušnému pracovisku Štatistického úradu svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla pre zapísanie do registra organizácií, to platí aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených skutočností, majú všetci podnikatelia podnikajúci na základe iného ako živnostenského oprávnenia. Táto povinnosť sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorým identifikačné číslo prideľuje súd.
Z uvedeného vyplýva, pri cestnej doprave ide o všetkých podnikateľov (fyzické osoby – podnikateľov), ktorí prevádzkujú cestnú dopravu podľa zákona č. 56/2012 Z. z.

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby dopravcovia, ktorí nenahlásili Štatistickému úradu Slovenskej republiky zmeny podľa zákona č. 540/2001 Z. z., nahlásili príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla pre zapísanie do registra organizácií, čo platí aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených skutočností.

Kontaktné informácie na jednotlivé pracoviská Štatistického úradu Slovenskej republiky sú zverejnené na stránke TU>>

Zdroj:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Upozornenie!

Dňom 1. 11. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa významne mení postup prideľovania a oznamovania identifikačného čísla pre právnické osoby a podnikateľov.

Identifikačné číslo oznamuje právnickej osobe alebo podnikateľovi povinná osoba, ktorá o jeho pridelenie predtým požiadala štatistický úrad.
Na rozdiel od doterajšieho postupu, kedy s výnimkou subjektov zapísaných do obchodného a živnostenského registra oznamoval identifikačné číslo štatistický úrad prostredníctvom svojich pracovísk, od 1. 11. 2015 prechádza táto oznamovacia povinnosť na povinné osoby.

Povinnými osobami sú orgány verejnej moci, ktoré podľa platných právnych predpisov vedú evidenciu subjektov povinne zapisovaných do registra právnických osôb, resp. vedú konanie vo veci ich registrácie alebo vydania oprávnenia na podnikanie.
Zdroj:
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Formuláre žiadostí IČO kliknite TU >>