Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Pokuty a priestupky

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.

§ 48

Iné správne delikty

(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi cestnej dopravy, ktorý

a) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy, alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,

b) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť alebo na bezúhonnosť,

c) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy neoznámil do 15 dní,

d) neoznámil dopravnému správnemu orgánu v ustanovenej lehote zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy,

e) prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odňatí dopravnej licencie,

f) vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,

g) nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať požiadavky, za ktorých bolo vydané,

h) nemá v Slovenskej republike vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú technickú základňu a vozidlový park alebo nemá v sídle podniku doklady o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, účtovné doklady, evidenciu zamestnancov a prevádzkovaných vozidiel,

i) prevádzkuje cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,

j) prevádzkuje taxislužbu bez koncesie alebo v rozpore s ňou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča.

(2) Objednávateľ uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi pravidelnej dopravy, ktorý

a) nevedie účtovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného podnikového účtovníctva,

b) poskytol objednávateľovi neúplné alebo nepravdivé údaje o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku, o metóde ich výpočtu alebo o rozsahu plnenia záväzku počas platnosti zmluvy o službách s cieľom získať príspevok,

c) použil príspevok na iný účel alebo iným spôsobom než bolo dohodnuté v zmluve o službách,

d) použil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávateľa, hoci to nebolo dohodnuté v zmluve o službách, ani dodatočne povolené objednávateľom.

(3) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý

a) nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok,

b) neposkytuje dopravné služby cestujúcim podľa dopravnej licencie alebo porušuje prevádzkovú povinnosť, prepravnú povinnosť alebo tarifnú povinnosť,

c) predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifou, najmä bez možnosti rezervácie a skoršej kúpy, diskrimináciou alebo uprednostňovaním niektorej skupiny cestujúcich, alebo bez potvrdenia o zaplatení cestovného, príplatkov, zliav a iných úhrad,

d) predáva cestovné lístky a miestenky na autobusovej linke drahšie než je maximálne základné cestovné dohodnuté v zmluve o službách alebo povolené objednávateľom, alebo neoprávnene požaduje príplatky a iné úhrady,

e) prevádzkuje taxislužbu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia sadzby základného cestovného vo vozidle taxislužby,

f) prevádzkuje taxislužbu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou.

(4) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi alebo inej osobe, ktorá porušila svoje povinnosti pri balení, manipulácii, nakládke, plnení alebo čistení cisterny alebo iného prepravného zariadenia, počas prepravy alebo vykládky nebezpečných vecí vyplývajúce z dohody ADR a tohto zákona.

(5) Dopravný správny orgán uloží pokutu za konania podľa odsekov 1 až 4 od 5 000 eur do 50 000 eur, ak ide o opakované konanie, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty.

(6) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur

a) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi autobusovej stanice, ktorý za rovnakých podmienok nesprístupní priestory a neposkytne služby všetkým dopravcom, ktorí podľa dopravnej licencie majú v nej zastávku, alebo nezverejní podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka, nezriadi a neudržuje označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici,

b) vlastníkovi alebo správcovi cesty, ktorý neumožní zriadenie zástavky, umiestnenie jej označníka, prístrešku pre cestujúcich, zariadenie automatizovaného výdaja cestovných lístkov alebo ich údržbu a opravy,

c) vlastníkovi autobusovej čakárne, prístrešku pre cestujúcich, zriaďovateľovi zastávky, ktorý ich neudržiava v prevádzkyschopnom stave a čisté, a ktorý ich bezbariérovo neupraví pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou.

(7) Dopravný správny orgán pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, najmä na jeho vplyv na pravidelnosť a spoľahlivosť cestnej dopravy, na následky na zdravie, majetok a životné prostredie a na dĺžku trvania protiprávneho stavu.

(8) Konanie o uložení pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný dopravný správny orgán dozvedel o konaní podľa odsekov 1 až 5; najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

(9) Výnos pokút je podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.

§ 49

Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

b) ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdným listom, sprievodnými dokladmi o prepravovanom náklade a ak ide o prepravu na a z územia Slovenskej republiky do a z tretieho štátu, aj prepravným povolením,

c) ako vodič vozidla prepravujúceho nebezpečné veci nezabezpečí v súlade s dohodou ADR, aby vo vozidle boli sprievodné a prepravné doklady a písomné pokyny od odosielateľa nebezpečných vecí, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, aby boli až do vykládky prepravné obaly riadne uzatvorené a označené, aby boli použité správne výstražné tabule, značky a bezpečnostné nálepky,

d) vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho vzťahu k prevádzkovateľovi cestnej dopravy podľa osobitného predpisu alebo pre viacerých prevádzkovateľov cestnej dopravy než je prípustné podľa osobitného predpisu a tohto zákona; to neplatí, ak má výnimku od dopravného správneho orgánu,

e) vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán členského štátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého samostatne sústavne riadiť dopravné činnosti podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy,

f) narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich alebo osádky vozidla neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príručnej batožiny alebo zvieraťa, alebo znečistí autobus alebo autokar,

g) neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

h) neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neuposlúchne výzvu na ich opustenie,

i) pokračuje v prevádzkovaní taxislužby po smrti držiteľa koncesie bez ohlásenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta do 5 000 eur, podľa odseku 1 písm. b) pokuta do 3 000 eur, podľa odseku 1 písm. c) a f) pokuta do 500 eur, podľa odseku 1 písm. g) až i) pokuta do 200 eur.

(3) Zákaz činnosti možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. d) a e).

(4) Za priestupky podľa odseku 1 písm. b) až h) možno uložiť blokovú pokutu do 500 eur a v rozkaznom konaní do 1 500 eur.

(5) V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. f) až h) aj revízori.

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch [1]

(Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.)

(7) Výnos pokút je podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce. Výnos blokovej pokuty podľa odseku 5 je príjmom dopravcu.


Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.