Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Povolenia na podnikanie

Podľa zákona o cestnej doprave,
§ 5 Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.

Vydanie povolení je v kompetencii príslušného okresného úradu v sídle kraja, odboru pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa sídla dopravcu.


Žiadosť o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej/nákladnej cestnej dopravy

Vzor žiadosti o udelenie licencie spoločenstva

Zverejňovanie účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve

Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu, zmena, doplnenie

Príloha č. 1 k žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu - vozidlá taxislužby

Príloha č. 2 k žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu - stanovištia taxislužby

Príloha č. 3 k žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu - vodiči taxislužby

V súvislosti s preukazovaním finančnej spoľahlivosti dopravcu k žiadosti o vydanie povolení na cestnú dopravu na Okresných úradoch, odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií, formou preukázania účtovnej závierky sa postupuje podľa dostupných informácií prostredníctvom registra účtovných závierok.

Zverejňovanie účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po zavedení registra účtovných závierok
- zovšeobecnený postup v dokumente na stiahnutie,
podrobnejšie informácie v § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Realizácia, kontrola a ďalšie informácie:
www.registeruz.sk


Povolenia na prepravu osôb z Rakúska na Slovensko, osobná doprava, taxislužba, podľa našich dostupných informácií:

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií
DIR Claudia-Kollinsky-Halm
Bundesministerium fur verkehr,innovation unt technologie
abteilung ST7 personen-und guterver kehr ulica Radetzkystrasse 2A,1030 Wien
tel. 0043/1/71162/655863 fax:0043/1/71162/655866
e-mail: claudia.kollinsky-halm@bmvit.gv.at
www.bmvit.gv.at

Potrebné je doručiť žiadosť v nemeckom jazyku, preložený živnostenský list a povolenie zo Slovenska.
Na adresu žiadateľa bude doručené na Slovensko povolenie a šek so sumou na úhradu 145,- EUR.