Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Právne postupy a právna ochrana

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.

§ 50

Konania

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní

(2) Na povoľovanie výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak osobitný predpis15) neustanovuje inak.

(3) Na udeľovanie licencie Spoločenstva na medzinárodnú dopravu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.


Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Čl. 4, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1072/2009 a čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.

(1) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a) zriaďovanie skúšobných komisií, vymenúvanie a odvolávanie ich členov a na ich rozhodovanie,

b) schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien,

c) udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky pravidelnej dopravy a jej označníka v obci a na určovanie názvu zastávky,

d) vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o odbornej príprave bezpečnostných poradcov, osvedčení ADR o školení vodiča a preukazu vodiča,

e) vydávanie osvedčenia o vykonávaní dopravy pre vlastnú potrebu,

f) odovzdávanie prepravných povolení iných štátov dopravcom so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

g) poskytovanie prepravných povolení Slovenskej republiky orgánom iných štátov určené ich dopravcom,

h) postup príslušníka Policajného zboru pri kontrole na cestách.

Pri postupe podľa zákona o správnom konaní je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu príslušného orgánu.

Ďalej v konaní s orgánmi verejnej správy sa môže postupovať podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z.:

§ 1

Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti.

§ 3

(1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie jev pôsobnosti orgánu verejnej správy.


Dokumenty na stiahnutie:


O stanovisko k aplikácii zákona o cestnej doprave sa môže požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na e-mail:

info@mindop.sk

Pre podnikanie v cestnej doprave, ako aj pre iné oblasti životných situácií, odporúčame poistenie právnej ochrany, ktorá Vám môže poskytnúť právnu informáciu non – stop telefonicky a môže financovať náklady na právne zastupovanie v prípade vzniku poistnej udalosti v právnych veciach.

Ďalšie informácie v prípade záujmu Vám poskytneme.