Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Prepravné poriadky

Prepravný poriadok je potrebné predložiť k žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej doprave.
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je účinný od 1. marca 2012.
Podľa zákona č. 56/2012 o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok:
Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä
a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.

Podľa § 7 Všeobecné povinnosti dopravcu
Dopravca je povinný
odst. (a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku

Podľa § 48 Iné správne delikty
odst. (3) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý
(a) nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok

Ponúkame Vám spracovanie prepravného poriadku s uvedením požadovaných údajov.
Termín spracovania dohodou, 1-3 dni.

Ceny prepravných poriadkov cena
1. Taxislužba 60 €
2. Osobná cestná doprava 70 €
3. Nákladná cestná doprava 70 €
4. Taxislužba + osobná doprava 130 €
5. Taxislužba + nákladná doprava 130 €
6. Nákladná cestná doprava + osobná doprava 140 €
7. Taxislužba + nákladná cestná doprava + osobná doprava 200 €

ZASIELANIE OBJEDNÁVOK:
Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Základné informácie:

0918 112 174 - V čase 08.00 - 20.00 hod.
infokomplexcentrum@gmail.com


Dokumenty na stiahnutie: