Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.

§ 28

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

(1)     Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas, alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.

(2) Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto

a)    je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
b)    má najmenej 21 rokov,
c)    je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)    je bezúhonný.

(3) Za bezúhonného sa na účely vydania preukazu vodiča  nepovažuje

a)     ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol zahladený,

b)     ten, komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá.

(4)     Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje vydaním preukazu vodiča.

§ 56

Prechodné ustanovenia

(8) Preukazy vodiča sa zavedú postupne; vodič vozidla taxislužby je povinný ho mať od 4. decembra 2013.


Dokumenty na stiahnutie:


Podľa vyhlášky
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. marca 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

§ 8
Vykonávanie skúšok vodiča vozidla taxislužby, zoznam predmetov skúšky a preukaz vodiča vozidla taxislužby

(6) Obsahom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vodiča vozidla taxislužby, ktorý nie je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy v taxislužbe podľa § 4 alebo ktorý nepretržite nevykonával činnosť vodiča vozidla taxislužby dlhšie ako tri roky.

Akadémia pre dopravcov

TU sú Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti taxislužby >>

Semináre a konzultácie

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

CIEĽ SEMINÁRA A KONZULTÁCIE:
Pripraviť účastníkov seminára na vykonanie skúšky Preukaz vodiča vozidla taxislužby podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu o cestnej dopravy č. 124/2012 Z. z.

ADRESÁTI SEMINÁRA A KONZULTÁCIE:
Záujemcovia o získanie Preukaz vodiča vozidla taxislužby podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorí nespĺňajú podmienky získať Preukaz vodiča vozidla taxislužby bez skúšky alebo majú záujem o informácie k práci vodiča vozidla taxislužby.

OBSAH SEMINÁRA A KONZULTÁCIE:

Témy podľa vyhlášky k zákonu o cestnej dopravy č. 124/2012 Z. z.:

a)  schopnosť zabezpečiť bezpečnosť a pohodlie cestujúcich,
b)  poznanie práva a povinnosti cestujúcich, ako aj práva a povinnosti vodiča,
c)  schopnosť zabezpečiť bezpečné uloženie batožiny a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci pre vodičov s vodičským oprávnením skupiny B,
d)  poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú v taxislužbe,
e)  rozvíjanie schopnosti predvídať a chrániť s ohľadom na riziká cestnej dopravy a pracovné  úrazy najmä

1.  schopnosť predchádzať a zabraňovať kriminalite a pašovaniu ilegálnych  prisťahovalcov,
2.  schopnosť predchádzať poškodeniu zdravia,
3.  uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu,
4.  schopnosť správne posúdiť situáciu pri dopravných nehodách a iných núdzových situáciách,

f)  schopnosť správať sa tak, aby sa posilnil imidž prevádzkovateľa taxislužby,
g)  znalosť cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností,
h)  schopnosť ovládať taxameter.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE, ZASIELANIE PRIHLÁŠOK A OBJEDNÁVOK:
Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Ing. Vladimír Šimko: 0918 112 174
Ľubica Dámerová: 0905 909 537
e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Základné informácie: 0918 112 174
V čase 08.00 – 20.00 hod.

Miesta konania seminárov: Prievidza, Trenčín a podľa záujmu na dohodnutom mieste.
Seminár trvá 1 deň, cca 5 hodín podľa diskusie.

Ceny seminárov :

  • základná cena pre 1 osobu: 65,- EUR
  • viac účastníkov – cena dohodou


Cena konzultácie vrátane zborníka pre 1 osobu: 35,- EUR

Po doručení fakturačných údajov Vám zašleme zálohovú faktúru
alebo môžete uhradiť poplatok za seminár na účet s uvedením variabilného symbolu Vaše IČO.

V prípade úhrady poplatku vodičom zašlite údaje:
Meno a priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ obec (mesto)
na e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com
alebo SMS, Viber, WhatsApp na mobil: 0918 112 174

Na uvedené kontakty zašlite aj e-mailovú adresu na zaslanie prihlášky na skúšku Preukaz vodiča vozidla taxislužby.