Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Prihláška na skúšku odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Na preukázanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave skúškou podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, je potrebné sa vopred prihlásiť prihláškou na skúšku.
Príloha k prihláške na skúšku je doklad o úhrade správneho poplatku
Prihlášku na skúšku doručte osobne, zašlite poštou, faxom alebo e-mailom, pred termínom skúšky na príslušný okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií ( krajských mestách) v dostatočnom časovom predstihu.

Na základe prihlášky na skúšku zašle žiadateľovi okresný úrad pozvánku na skúšku. Organizačné zabezpečenie skúšky a dátum pozvania na skúšku je v kompetencii príslušného okresného úradu, odboru dopravy a pozemných komunikácií.

Metodika skúšky sa realizuje a aktualizuje v súlade s platnou vykonávacou vyhláškou k zákonu o cestnej doprave a skúšobným poriadkom. Ďalšie informácie budú uvedené aj v pozvánke na skúšku.

Od 01. 10. 2013 je zmena organizačnej štruktúry štátnej správy, kompetenciu majú okresné úrady, odbory dopravy a pozemných komunikácií v krajských mestách.

Kontakty na jednotlivé okresné úrady – bývalé obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Slovenskej republike (evidencia prihlášky, termíny skúšky):
Okresné úrady v sídlach krajov >>


Dokumenty na stiahnutie:


- na vykonávanie taxislužby ( správny poplatok 100 EUR / opakovaná 50 EUR )
- vodiča vozidla taxislužby ( správny poplatok 50 EUR / opakovaná 25 EUR )
- v oblasti cestnej nákladnej dopravy ( správny poplatok 100 EUR / opakovaná 50 EUR )
- v oblasti osobnej dopravy ( správny poplatok 100 EUR / opakovaná 50 EUR )

Príloha k prihláške na skúšku je doklad o úhrade správneho poplatku.

Prihlášku na skúšku odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy je potrebné doručiť na príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z., ktorý je účinný od 01.01. 2016, 7 dní pred skúškou!

Podľa § 3 Vyhlášky č. 124/ 2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.
Vykonávanie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy
a prevádzkovateľa cestnej dopravy

(1) Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca okresného úradu v sídle kraja, vyššieho územného celku, učiteľa vysokej školy alebo strednej odbornej školy z odboru cestnej dopravy, zamestnanca výskumnej alebo vzdelávacej ustanovizne z odboru cestnej dopravy alebo zástupcu záujmového združenia dopravcov.

(2) Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má vysokoškolské vzdelanie a najmenej päť rokov výkonu

a) riadiacej funkcie, ktorej náplňou je činnosť v odbore cestnej dopravy,

b) štátnej správy na úseku cestnej dopravy alebo

c) pedagogickej činnosti na vysokej škole.

(3) Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním určený iný člen skúšobnej komisie, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 2.

(4) Skúšobná komisia je spôsobilá hodnotiť písomnú skúšku, skúšať, uznávať odbornú spôsobilosť oslobodeného od skúšky a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak je prítomných najmenej päť členov vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia v ktorejkoľvek veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje.

(5) Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné. Okrem členov skúšobnej komisie sa na ňom zúčastňuje zapisovateľ, a ak ide o skúšku, uchádzač. Zapisovateľom je určený zamestnanec úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.

(6) Z rokovania skúšobnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú

a) mená a priezviská prítomných členov skúšobnej komisie a zapisovateľa,

b) meno a priezvisko uchádzača o skúšku alebo o uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky,

c) údaje o priebehu skúšky, najmä znenie otázok a ich hodnotenie, ak sa odborná spôsobilosť preukazuje skúškou,

d) údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej komisie zúčastnených na písomnej skúške, znenie otázok písomnej skúšky, hodnotenie písomnej skúšky a hodnotenie ústnej skúšky,

e) záver o tom, či odborná spôsobilosť uchádzača bola preukázaná alebo nie,

f) návrh na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača,

g) podpisy predsedu, členov a zapisovateľa skúšobnej komisie,

h) úradná pečiatka úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.

(7) Zápisnica sa zakladá do spisu a je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(8) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomnú skúšku tvorí

a) test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy a

b) riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú treba v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia“).

(9) Každá časť písomného testu trvá najmenej dve hodiny. Ústna skúška trvá najviac jednu hodinu.

(10) Písomný test obsahuje spolu 80 otázok s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna. Otázky sa vyberajú z každého predmetu jednotlivo pre nákladnú a osobnú cestnú dopravu. Písomný test obsahuje minimálne päť otázok maximálne 15 otázok z každého predmetu. Za písomný test možno získať najviac 40 % z celkového počtu bodov. Za vyriešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 35 % z celkového počtu bodov.

(11) Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako 60 % z celkového počtu bodov. Ústna skúška sa vykonáva formou ústnej odpovede na vylosovanú jednu otázku zo zoznamu otázok. Zoznam otázok obsahuje minimálne 30 otázok, z každého predmetu minimálne tri otázky. Za ústnu skúšku možno získať najviac 25 % z celkového počtu bodov.

(12) Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov; uchádzač, ktorý získal už z písomnej skúšky najmenej 60 % z celkového počtu bodov, je hodnotený stupňom „prospel“ bez absolvovania ústnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.