Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum

Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti

Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave
(osobnej a nákladnej doprave) s výnimkou taxislužby

Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platia do 4. decembra 2015.

Z uvedeného vyplýva, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti na cestnú osobnú a nákladnú dopravu vydané do 29. februára 2012 (zákon č. 56/2012 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marca 2012) platia podľa ustanovenia § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. do 4. decembra 2015.

Na základe uvedeného je potrebné, aby si každý držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti skontroloval dátum vydania osvedčenia. V prípade, že osvedčenie je vydané do 29. februára 2012, je potrebné vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti vymeniť na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 6 ods. 7 zákona č. 56/2012 Z. z. sa na výmenu uznávajú len osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydané v Slovenskej republike od 1. septembra 2002.

V prípade bližších informácií odporúčame kontaktovať príslušné okresné úrady v sídle kraja, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zdroj:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby

Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemajú vyznačenú platnosť, platia do 4. decembra 2015.

Z uvedeného vyplýva, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby vydané do 29. februára 2012 (zákon č. 56/2012 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marca 2012) platia podľa ustanovenia § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. do 4. decembra 2015.

Na základe uvedeného je potrebné, aby si každý držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti skontroloval dátum vydania osvedčenia. V prípade, že osvedčenie je vydané do 29. februára 2012, je potrebné vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti vymeniť na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
V prípade bližších informácií odporúčame kontaktovať príslušné okresné úrady v sídle kraja, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zdroj:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Doplňujúce informácie:
Výmena prebieha na základe žiadosti, vyberá sa správny poplatok vo výške 10,- EUR podľa položky 79 písm. s) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Podľa dostupných informácií je potrebné do 4. decembra 2015 podať žiadosť o výmenu, vydanie nových osvedčení bude prebiehať postupne. Po uvedenom termíne bude musieť súčasný držiteľ osvedčenia, ktorý nepodá žiadosť o výmenu a má záujem o platné osvedčenie, absolvovať novú skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy na príslušnom okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Kontakty na okresné úrady v sídlach krajov v SR a žiadosti o výmenu osvedčení TU >>

Vybrané ustanovenia zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z.

§ 6
Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

(7) Od skúšky je oslobodený ten, kto
a) je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002, alebo
b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desať rokov riadil podnik cestnej dopravy1).

§ 7
Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný
f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča2) a pracovné povolenie

§ 48
Iné správne delikty

(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi cestnej dopravy, ktorý
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy, alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,
b) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť alebo na bezúhonnosť,
c) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy neoznámil do 15 dní

§ 49
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

d) vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho vzťahu k prevádzkovateľovi cestnej dopravy podľa osobitného predpisu19) alebo pre viacerých prevádzkovateľov cestnej dopravy než je prípustné podľa osobitného predpisu a tohto zákona; to neplatí, ak má výnimku od dopravného správneho orgánu,

e) vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán členského štátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého samostatne sústavne riadiť dopravné činnosti podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy

(3) Zákaz činnosti možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. d) a e).