Dôležitá informácia !
Zmena zákona o cestnej doprave a vyhlášky k zákonu od 01.01.2016
Ponúkame členstvo v sekcii dopravy Komplex centrum
thumbnail

Semináre

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy CIEĽ SEMINÁRA: Pripraviť ...

Prepravné poriadky

Prepravný poriadok je potrebné predložiť k žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej doprave. Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je účinný od 1. marca 2012. Podľa zákona č. 56/2012 o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok: Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb, b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o ...

Povolenia na podnikanie

Podľa zákona o cestnej doprave, § 5 Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy (1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis. Vydanie povolení je v kompetencii príslušného okresného úradu v sídle kraja, odboru pre cestnú dopravu a ...